DİYABET 2020: VİZYON VE HEDEFLER –TÜRKIYE PROJESİ 10. YILINDA

DİYABET 2020: Vizyon ve hedefler –Türkiye (D2020) projesi diyabetten korunma, diyabetin etkin tedavisi, diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesi, diyabetli kişilerin yaşam kalitesinin arttırılmasını amaçlarıyla 2009 yılında başladı. Bu doğrultuda, diyabetle ilişkili tüm paydaşların ilişkili tüm ortak aklıyla ulusal diyabet vizyonu ve hedeflerinin ve 2020 yılına kadar bunlara ulaşmak için stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmişti.

D2020 projesi 2009 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF Europe) ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgeleri (WHO EURO) desteği ile Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde başlamıştı.

Projenin ilk adımının tamamlanmasından bugüne 10 yıl geçti ve artık konulmuş hedeflerde nerede olduğumuzu, nelerin başarıldığını, nelerin iyileştirilmesi gerektiğini değerlendirme zamanı.

Bu etabın ön toplantısı, 11 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığımız, SGK temsilcimiz ve kısmen revize edilen Çalışma Grupları koordinatörlerinin katıldığı sanal ortamda başladı.

D2020 Sürecindeki Adımlar

“Türkiye’de diyabette mevcut durum ve hasta bakım, izlem ve tedavi kalitesindeki sorunlar çalıştayı” 11-12 Eylül 2009’da Bodrum’da gerçekleştirildi. Bu çalıştay sonrasında her bir Çalışma Grubundaki tartışmalar “Türkiye’de Diyabet Profili. Diyabette Mevcut Durum Değerlendirmesi Çalıştay Raporu ” yayınlandı.

Birinci Çalıştay’da belirlenen sorunların çözüm yolları “Türkiye’de diyabetle mücadelede çözüm yolları ve 2020 yılına yönelik hedef ve stratejiler” çalıştayı 16-17 Ocak 2017’de İstanbul’da yapıldı.  Sonrasında yine tüm Çalışma Grupları’ndaki tartışmalar, öneriler “Türkiye’de Diyabette Çözüm Yolları Çalıştay Raporu” yayınlandı.

“Ulusal Diyabet Stratejisi Sonuç Dokümanı”nın lansmanı IDF Europe ve WHO EURO’nun üst düzey katılımıyla 18 Aralık 2010’da İstanbul’da yapılan “Diyabet Zirvesi”nde  yapıldı.

2020 yılına kadar ki sürecin takibi hedeflendi.

D2020 2009-2010 Çalışma Grupları

-Diyabetin Önlenmesi ve Korunma

-Diyabete bağlı komplikasyonların kontrolü ve önlenmesi

-Diyabet bakım ve izlem kalitesinin geliştirilmesi

-Diyabet sağlık ekibi için stratejik yönelimler, koordinasyon ve planlama

-Kademeli diyabet tedavi planlaması ve organizasyonu

-Diyabetin ekonomik ve finansal yönleri

-Diyabet bilgi sistemleri ihtiyacı ve ulusal kayıt sistemler

-Hasta Haklarının Güçlendirilmesi

-Diyabette toplumsal farkındalığın geliştirilmesi ve kamuoyu iletişimi

-Diyabet sağlık ekibinin eğitimi ve hasta eğitim programları

D2020 2009-2010 Katılımcıları

Bu projeye uluslararası örgütlerin yanısıra resmi kurumlarımız ve Diyabetle Yaşam Derneği ve diyabetle ilişkili diğer sivil toplum örgüt temsilcileri katıldılar.

Uluslararası örgütler: IDF Europe ve WHO EURO

Resmi kurumlar:

-TBMM (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu)

-T.C. Sağlık Bakanlığı (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı)

-T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

-TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Diğer kurum ve sivil toplum örgütleri:

-Türk Tabipleri Birliği

-Türk Eczacıları Birliği

-Türk Diabet Cemiyeti

-Türk Kardiyoloji Derneği

-Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

-Türkiye Diyetisyenler Derneği

-Türk Diabet ve Obezite Vakfı

-TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü

-Diyabet Hemşireliği Derneği

-Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

-Metabolik Sendrom Derneği

-Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

-Pratisyen Hekimlik Derneği

-Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği

-Diyabetle Yaşam Derneği

-Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği

-Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

-İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası

-Diyabet Diagnostik Grubu

Bu proje uluslararası toplumda sivil toplum kuruluşlarının ulusal diyabet stratejilerinin geliştirilmesi ve takibinde devlet kurumlarına nasıl destek olabileceğinin örnek modeli olarak gösterilmektedir.